Ośrodek 2018

REKRUTACJA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SZKOLNE KOŁO PTTK
HIPOTERAPIA
LOGOPEDYCZNE
"CO NIECO"


KOŁO EKOLOGICZNE
SKO
SPONSORZY
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI
BIAŁYSTOK
PODLASKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM "ROZWÓJ"

ZASADY REKRUTACJI

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach przyjmowane są dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i Zespołem Aspergera w tym w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

  Uczniowie przyjmowani są na podstawie kompletu dokumentów, różnych dla poszczególnych typów szkoły.
  OFERTA EDUKACYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO:  Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej (klasy I-VIII):

 • wniosek i podanie  pobierz PDF     pobierz DOC

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na I lub II etap edukacyjny
 • świadectwo szkolne (przy zmianie placówki)
 • aktualne zdjęcie
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)  SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY:  Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły przysposabiającej do pracy (klasy I-III):

 • wniosek i podanie  pobierz PDF     pobierz DOC

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny
 • świadectwo szkolne (przy zmianie placówki)
 • aktualne zdjęcie
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:


  Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły branżowej I stopnia (klasy I-III):

 • wniosek i podanie  pobierz PDF     pobierz DOC

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego
 • aktualne zdjęcie
 • informacja lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - dotyczy zawodów bezpośrednio związanych z żywnością
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)  Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do internatu:

 • podanie  pobierz PDF     pobierz DOC


  WAŻNE!!!

  Rodzice uczniów spoza powiatu piskiego, muszą złożyć do Starosty Powiatu, na terenie którego mieszkają, wniosek o skierowanie dziecka do Specjalanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach.

  Wzór wniosku do pobrania  pobierz PDF     pobierz DOC  Dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW w Łupkach do końca czerwca.

  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły w późniejszym terminie.

  Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem całości dokumentacji.

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009