Ośrodek 2018

ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

W organizacji ośmioklasowej szkoły podstawowej wyodrębnia się dwa etapy kształcenia:
a) etap I obejmujący klasy I - III,
b) etap II obejmujący klasy IV - VI.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym lub kilkuletnim kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
Kryteriami przydziału ucznia do danego oddziału są: zasób umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania, ogólny poziom rozwoju intelektualnego, poziom zachowania przystosowawczego, poziom rozwoju fizycznego oraz w pewnym zakresie wiek życia dziecka.
Uczniem szkoły podstawowej może być dziecko, które ukończyło 6 lat i posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o stopniu upośledzenia.
Kolejnym etapem kształcenia w Ośrodku jest trzyletnie gimnazjum.
Do szkoły podstawowej i gimnazjum kieruje Organ Prowadzący. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Uczniem szkoły podstawowej może być dziecko, które ukończyło 6 lat i posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o stopniu upośledzenia.
Do szkoły podstawowej i gimnazjum kieruje Organ Prowadzący. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.
Kryterium przydziału ucznia do danej klasy jest skierowanie Organu Prowadzącego.
Liczba uczniów w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16.
Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone zarówno na terenie jak i poza terenem Ośrodka. Umożliwia to uczniom bezpośrednie poznanie przedmiotów i zjawisk w naturalnych warunkach, wdraża do odpowiednich zachowań przystosowawczych, kształtuje nawyki i umiejętności niezbędne do codziennego życia oraz pracy.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Nauka w szkole zawodowej trwa 2 lub 3 lata Szkoła przygotowuje do zawodu młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zakwalifikowaną do kształcenia specjalnego na podstawie odrębnych przepisów.
Uczniem szkoły ponadpodstawowej może być dziecko, które ukończyło szkołę podstawową. Nauka na tym etapie kształcenia nie może trwać dłużej niż do ukończenia 24 lat.
Do szkoły zawodowej kieruje Organ Prowadzący. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szkoła kształci młodzież w zawodach robotniczych zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego: piekarz, cukiernik.
 • Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne) odbywa się w zakładach pracy w wymiarze określonym przez szkolny plan nauczania.
 • Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, obowiązki i prawa uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, a także obowiązki i prawa podmiotów organizujących dla uczniów praktyczną naukę zawodu określają odrębne przepisy.
  Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły zawodowej mają uczniowie:
 • którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu,
 • aktualni absolwenci gimnazjów specjalnych,
 • posiadający pozytywną opinię wychowawcy klasy,
 • którzy po ukończeniu gimnazjum opanowali technikę czytania, pisania i liczenia w stopniu co najmniej dostatecznym.

  Do szkoły zawodowej nie przyjmuje się ponownie uczniów skreślonych ze szkoły dyscyplinarnie.

 • Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna powoływana jest co roku przez Dyrektora Szkoły.
 • Komisja, o której mowa w przypadkach koniecznych, np. większa ilość uczniów niż oferowanych miejsc, rozbieżności w dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej, konieczność wizyty ucznia (rodzica) u lekarza celem wywiadu środowiskowego lub dodatkowego badania, przeprowadza z uczniami rozmowy kwalifikacyjne. O konieczności takiej rozmowy szkoła informuje macierzyste gimnazjum ucznia lub rodziców (opiekunów) ucznia.
 • Szkoła w ramach swoich możliwości proponuje uczniom przyjęcie na inny kierunek zawodowy, na którym istnieją wolne miejsca.
 • Istnieje możliwość zmiany kierunku zawodowego na inny niż wybrany w przypadku, kiedy nauczyciel praktycznej nauki zawodu jednoznacznie stwierdza o nieprzydatności ucznia do zawodu. Decyzja taka podjęta w pierwszych trzech miesiącach nauki i zmiana kierunku zawodowego na pokrewny, umożliwia kontynuowanie nauki w danym roku szkolnym z wymogiem uzupełnienia wiadomości z przedmiotów zawodowych do końca I semestru.
 • Decyzja podjęta po tym terminie umożliwia zmianę kierunku zawodowego od nowego roku szkolnego.

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  Cykl kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa 3 lata. Uczniem szkoły ponadpodstawowej może być dziecko, które ukończyło szkołę podstawową. Nauka na tym etapie kształcenia nie może trwać dłużej niż do ukończenia 24 lat. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjów specjalnych, klas specjalnych oraz uczniowie realizujący program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w gimnazjach masowych na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) kierowany do Starosty Piskiego.

 • Do wniosku należy dołączyć:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,
  b) jedną fotografię,
  c) świadectwo ukończenia gimnazjum.

  Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły uwzględnia się zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz opinię o uczniu. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy także w zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych z zastrzeżeniem ust.2. Szkoła może przyjąć inną niż określona w ust. 1 organizację zajęć edukacyjnych. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych placówek organizacyjnych w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a dana jednostką. Program edukacyjno - terapeutyczny Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest realizowany w następujących dziedzinach:


  a) sprawność motoryczna,
  b) samoobsługa,
  c) porozumiewanie się,
  d) zachowania społeczne,
  e) umiejętności praktyczne i wiedza o świecie.

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizuje plan i program nauczania trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


  Internat dla dziewcząt i chłopców

  W czasie wolnym od zajęć szkolnych wychowankowie internatu uczestniczą w zajęciach wychowawczych. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, których liczebność odpowiada liczbie uczniów w oddziałach szkoły specjalnej zgodnie z § 64 i § 67. Grupa wychowawcza złożona jest z uczniów uczęszczających do różnych zespołów klasowych. Praca wychowawcza w grupie przebiega według planów pracy dydaktyczno - wychowawczej. Opiekę nad wychowankami w porze nocnej sprawują pracownicy pedagogiczni Ośrodka.

  Do realizacji celów statutowych Ośrodek zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia:

 • zapewniające każdemu wychowankowi stałe i osobne miejsce wypoczynku, spania, przechowywania przedmiotów osobistego użytku,
 • przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, specjalistycznych, sportowych i rekreacyjnych,
 • do przygotowywania i spożywania posiłków,
 • do sprawowania opieki zdrowotnej (gabinet lekarski, izolatka) oraz pomieszczenia sanitarne.

  Wychowankami internatu są uczniowie Ośrodka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupę wychowawczą tworzą uczniowie różnych klas (zespołów klasowych), oddziałów. Wyjazdy wychowanków do rodziców, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską mogą odbywać się wyłącznie za zezwoleniem sądu.

  Wychowanek internatu ma prawo do :

 • opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
 • szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym i rewalidacyjnym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań,
 • korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu i środków dydaktycznych w czasie zajęć pozalekcyjnych.

  Wychowanek internatu ma obowiązek :

 • systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu Ośrodka,
 • szanować godność innych wychowanków,
 • przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających i narkotyków,
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku,
 • dbać o mienie powierzone i własne,
 • przestrzegać rozkładu dnia.

  Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków internatu za rażące naruszenie norm współżycia, gdy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych osób, po zastosowaniu wszelkich działań interwencyjnych.

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009