Oœrodek 2018

ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach położony jest na Mazurach, 3 km od Pisza, nad jeziorem Roś. Dysponujemy pomieszczeniami szkolnymi, a od października 2018 roku nowym internatem dla chłopców i dziewcząt, stołówką oraz salą gimnastyczną. Oprócz tego w budynkach Ośrodka znajdują się estetyczne sale lekcyjne, sala komputerowa, pokój logopedy, pomieszczenia biurowe i inne.


Październik 2018


(zdj.I.Kałęka)


WcześniejW Ośrodku działają:

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kończące się egzaminem państwowym w kl. III,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy - trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, w wieku do 24 lat,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dwuletnia szkoła zawodowa dla absolwentów gimnazjum. Państwowy egzamin kończący szkołę, daje uprawnienia zawodowe.
 • Internat - dostępny dla chłopców i dziewcząt - wychowanków Ośrodka, oferujący dobrze wyposażoną bazę socjalną i całodzienne wyżywienie.

  Ośrodek zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna wraz z niepełnosprawnością ruchową).

  Formy pracy:
 • Zajęcia w klasach szkolnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • Zajęcia w zespołach edukacyjno - terapeutycznych - uczniowie niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • Zajęcia rewalidacyjne - dodatkowe indywidualne zajęcia dla wszystkich uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, wykorzystujące nowoczesne metody terapeutyczne i edukacyjne, mające na celu kompensowanie trudności i deficytów rozwojowych,

  Metody terapeutyczne stosowane w Ośrodku

  Hipoterapia to szereg oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia. Zaletą tej formy terapii jest jednoczesne oddziaływanie na sferę psychiczną (poznawczą i emocjonalną), fizyczną i społeczną.Specyfiką jej jest udział wyselekcjonowanego i specjalnie przygotowanego konia - współterapeuty. Główne cele oddziaływań hipoterapeutycznych to m.in.:

  czytaj więcej...

  EEG Biofeedback to rodzaj terapii instrumentalnej, za pomocą której osoba trenowana uczy się samoregulacji czynności mózgu. Metoda ta oparta jest na komputerowej analizie fal mózgowych, których zakresy można wzmacniać lub hamować w czasie treningu. Sygnały bioelektryczne odbierane za pomocą elektrod, z dokładnie określonych miejsc na głowie wysyłane są do komputera, gdzie ulegają obróbce i skąd wysyłane są do pacjenta w postaci np. sygnałów wzrokowych czy dotykowych.

  Skuteczność EEG Biofeedback potwierdzono u osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się np.dysleksja, dysgrafia, w zaburzeniach funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, zmianach nastroju, zaburzeniach snu, lękach, zaburzeniach uwagi, upośledzeniu umysłowym, mózgowym porażeniu dziecięcym, autyzmie i padaczce. Metoda jest całkowicie bezpieczna i przyjemna, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z dziećmi.


  inne:
 • terapia logopedyczna
 • terapia taktylna
 • integracja sensoryczna
 • stymulacja polisensoryczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia sportowe
 • teatralne

  Ponadto oferujemy

 • zajęcia w sali komputerowej,
 • w ramach działalności sekcji sportowej Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska oferujemy członkom i zawodnikom zajęcia na Pływalni w Piszu, zajęcia z jazdy konnej, bocce i gimnastyki sportowej oraz przygotowanie do udziału z tych dyscyplin w zawodach OS lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich,
 • różne formy spędzania czasu wolnego: dyskoteki, rajdy piesze, imprezy rekreacyjno - sportowe i inne.
 • Od 1 września 2005 roku w Ośrodku działa Samorząd Uczniowski organizując życie kulturalne w naszym Ośrodku.
  ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009